Thursday, November 23, 2017

Christmas Magic - 4


När jag sen ska sy grytlappen börjar jag med att spänna ett mjukt klippbart mellanlägg i bågen. Lägg på vadd som tål värme och tyget för ovansidan.
When I'm going to sew the potholder, I begin by hooping a soft, cut-out stabilizer in the bow. Put on the batting that can withstand heat and the fabric for the top.

Därefter sys den första Basting linjen.
Then the first basting line is sewn.

Därefter är det dags för själva designen och så texten.
Then it's time for the design itself and so the text.
Nu ska baksidan läggas på. Jag brukar dessutom förstärka med ett väldigt tunt lager vadd innan tyget till baksidan läggs på. Sy nu den andra basting linjen.
Now the back is put on. I also usually reinforce with a very thin layer of batting before the fabric for the back is put on. Sew the second basting line.
Slutligen sys quiltlinjen i detta fall rundeln med pilar.

Finally the Quilt line in this case the roundel with arrows is sewn.Ta nu bort grytlappen från bågen.
Now remove the potholder from the hoop.
Börja med att mäta avståndet från den sydda basting linjen så att du har en kvadrat som är 200x200 mm. Vänd grytlappen upp och ner och vik in vardera sidan på bakstycket och fäst med maskeringstejp.
Start by measuring the distance from the sewn basting line so you’ll have a square that is 200x200 mm. Turn the potholder upside down and fold in each side of the backing and fasten with masking tape.

Skär en sida i taget efter linjen.
Cut one side at a time after the line.

När alla sidor är skurna kan du sicksacka kanterna om du vill.
When all sides are cut you can zig zag the edges if you likeSen kan du vika över bakstycket mot framsidan och forma en kantremsa. Du kanske måste skära sidorna i så längden passar.
Then you fold over the backing to the front to form a binding. You might have to cut the sides accordingly.
Sy fast kantremsan.
Sew the binding in place.
Fäst en hängare på ena sidan.
Fasten a hanger in one side.
Ta bort basting-stygnen. Hål som kan finnas kvar i tyget kommer att försvinna om du borstar lite vatten på tyget.
Remove the basting stitches. Holes that might be left in the fabric will disappear if you brush some water on the fabric.

Nu är grytlappen färdig. Detta är ett enkelt sätt att dra ut gränserna för en 150 mm bredd till en 200 mm bredd.
Now the potholder is finished. This is an easy way to stretch the limits of a 150 mm width to a 200 mm width.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  from fruBlomgren PIXIES, SANTA and RUDOLF 
BX font  Dutch Tulips from DESIGNS BY JUJU

Wednesday, November 22, 2017

Christmas Magic - 3

Jag lovade ju att visa hur jag gjort denna grytlapp. På en av mina brodermaskiner – Quilt Designer 2 – så är maxvidden på bågen 150 mm. Höjden är en annan sak så om jag skulle vilja göra en grytlapp som är 200x200 mm så skulle jag normalt användt min Quilters Hoop till min Designer Diamond. Men eftersom jag gillar att se utanför ramarna så tänkte jag föra en ”mall som är 150x150 mm vilket får plats i min 150x240 mm båge och sen arbeta vidare från den kvadraten.
I promised to show how I made this potholder. On one of my embroidery machines – Quilt Designer 2 –the maximum width on the hoop is 150 mm. The height is another thing so if I would like to make a potholder that is 200x200 mm so I would normally use my Quilters Hoop on my Designer Diamond. But since I like to look outside the box I thought I could make a "template” that is 150x150 mm which fits in my 150x240 mm hoop and then work on from that square.
I detta fall så var designen knappa 130x130 mm vilket får plats i påbörjat en massa julsaker. Såsom denna lilla jullika grytlapp.
In this case the design was scarce 130x130 mm, which can fit in a lot of Christmas. such as this little Christmassy potholder.
Beroende på vilket software man har kan ju hur man gör saker vara olika. Denna grytlappsmall gjorde jag i Embrilliance Stitch Artist 3 och använde även andra moduler i det programmet.
Depending on which software you have, how to do things may be different. This potholder template I did in Embrilliance Stitch Artist 3 and also used other modules in that program.
Jag börjar med att öppna mitt Embroidery Software med den bågstorlek jag ska använda. Nu kommer jag visa med en helt neutral form eftersom detta kan ju användas med många olika designs som en mittendel. Font kan ni ju välja en som finns i ert program eller en BX font som är så bekvämt att arbeta med i Embrilliance.
I start by opening my Embroidery Software with the hoop size I'm going to use. Now I will show with a completely neutral form because this can of course be used with many different designs as a center. For the font you can of course choose one that is in your program or a BX font that is so comfortable to work with in Embrilliance.
Infoga den design du avser att använda och centrera den i bågen.
Insert the design you intend to use and center it in the hoop.
Nu ska vi arbeta med Basting lines eller tråckelstygn som vi skulle säga på svenska. Detta är en otroligt användbar funktion som funnits på en del Embroidery Machines länge. På mina Husqvarna maskiner finns en FIX knapp som gör detta. En del maskiner har en Basting linje som går runt själva brodérytan och andra en som går runt designen. På senare år har även olika Embroidery Software börjat ha funktioner för detta vilket är väldigt bekvämt och användbart. Egentligen är det inte så mycket märkvärdigare än en fyrkant eller rektangel med långa tråckelstygn – runt 5-6 mm tycker jag är bra. Det ska ju hålla fast tyget men ändå vara lätt att ta bort. Så jag kommer nu att i Embrilliance gå till Utility – Baste design.
Now we are going to work with basting lines or basting stitches. This is an incredibly useful feature that has been on some Embroidery Machines long. On my Husqvarna machines there is a FIX button that does this. Some machines have a basting line that goes around the embroidery surface itself and other one that goes around the design as well. In recent years, also various Embroidery Software has started to have features for this which is very convenient and useful. Actually, it's not that much more remarkable than a square or rectangle with long basting stitches – around 5-6 mm I think is good. It should stick to the fabric but still be easy to remove. So I will now be in Embrilliance go to Utility – Baste design.
Nu är ju denna kvadrat inte 150 x 150 mm så jag kommer att skriva det måttet genom att först trycka på Select Objects (pilen) och sedan i Objects markera Basting linjen. Jag skriver måttet 150 x 150. Nu är det kanske så att dina mått är aningen olika - skriv då 150 i det största måttet. Vill man ha exakt lika kan man öppna låset och justera den del som felar eller dra en aning så måttet justeras. Mitt mått är 149,4 x 150 och den lilla skillnaden kan jag leva med 😊 I Embrilliance så markerar jag nu min Basting linje och i properties högerklickar jag och väljer Position. Detta för att de inte ska ”rationaliseras bort” som överlappande stygn.  Detta kan ju vara olika i olika program, men det viktiga är att vi vill att bägge Basting linjerna ska sys.
Now, this square is not 150 x 150 mm so I will write that measure by first pressing Select objects (arrow) and then in objects select the Basting line. I write the measure 150 x 150. Now it may be that your measurements are slightly different. Then write 150 in the largest measure. If you want to have exactly the same, you can open the lock and adjust the part that differs draw a little so the measure is adjusted. My dimensions are 149.4 x 150 and the little difference I can live with 😊 In Embrilliance I now select my basting line and in properties I right click and select Position. This is because they should not be "rationalised away" as overlapping stitches.  This may of course be different in different programs, but the important thing is that we want both basting lines to be sewn.
Se till att allt är centrerat. Nu kan vara läge att spara version 1 av denna design som en BE fil eller det format som ditt software har. Denna första Basting linje har till uppgift att fästa tyg och vadd på mellanlägget i bågen. Därefter ska designen sys.
Nu har jag även lagt till text i mitten av denna design eftersom det så passande var en tom rundel i mitten. Jag har valt en BX font i den riktiga designen (se nedan)  men här visar jag med en font som finns i programmet. Justera avstånd och storlek så det blir som du vill ha det.
Make sure everything is centered. Now can be the mode to save version 1 of this design as a BE file or the format that your software has. This first basting line has the task of attaching fabric and batting to the stabilizer in the hoop. The design will then be sewn.
Now I have also added text in the middle of this design because it just happened to be a perfect round empty circle in the middle. I have selected a BX font in the real design (see below) but here I show with a font found in the program. Adjust the distance and size so it gets the way you want it.

När texten sytts så är det dags att sätta på baksidan på grytlappen och då behövs ytterligare en Basting linje för att hålla ihop de olika lagren tyg och vadd. Det enklaste är att göra en Copy/Paste på Basting Line så det blir en andra sådan linje. Den ska nu ligga sist av de objekt vi hittills infogat. Byt gärna färg på den. Den ska nu också vara märkt som Position.
When the text is sewn, it's time to put on the back of the potholder and then another basting line is needed to hold together the different layers of fabric and batting. The easiest is to make a Copy/Paste on the basting line so it becomes a second such line. It will now be the last of the objects we have so far incorporated. Please replace the colour on it. It should now also be labelled as Position.
Slutligen vill vi ha något som quiltar ihop de olika lagren och jag valde en väldigt rolig dekorativ söm som jag hittade i form av pilar. Jag tyckte det passade utmärkt som riktmärke fram och tillbaka runt jorden för tomten och hans renar 😊 Jag börjar med att infoga en cirkel i Stitch Artist 3 från Merge Designs from Library. Förstora denna på samma sätt som du gjorde med Basting linjen till 140x140
Finally, we want something that quilts together the different layers and I chose a very funny decorative stitch that I found in the form of arrows. I thought it suited excellent as a benchmark back and forth around the Earth for the Santas and their reindeer 😊 I begin by inserting a circle in Stitch Artist 3 from the Merge designs from Library. Enlarge this in the same way you did with the basting line to 140x140
Gå tillbaka till Create och åsätt denna linjen Motif Run. Här valde jag motivet Larger 17 och med höjd 6.0. Man kan beroende på motiv man väljer behöva justera storleken på linjen men det är ju enklare att se när själva motivet är åsatt linjen. Glöm inte Tie at entry och Tie at Exit. Se till att åsätta denna linjen en ny färg och flytta den till sista position. Se till att allt är centrerat.
Ordningen på dina objekt/delar ska nu vara som följer:
1. Basting Linje nr 1
2. Designen
3. Texten
4. Basting Linje nr 2
5. Motif Run linjen, dvs quilt motivet som håller ihop lagren
Go back to Create and set this line Motif Run. Here I chose the motif larger 17 and with height 6.0. Depending on the object you choose, you may need to adjust the size of the line but it's easier to see when the actual object is the line. Don't forget the tie at entry and tie at exit. Make sure to assign this line a new color and move it to the last position. Make sure everything is centered.
The order of your items/parts should now be as follows:
1. Basting Line No. 1
2. Design
3. Text
4. Basting Line No. 2
5. Motif Run line, i.e. the quilt motif that keeps the layers together

Nu har vi faktiskt stygnsatt själva mallen. Spara designen som en slutlig BE fil så du kan ändra quiltmönstret. Spara sedan designen som en stygnfil din maskin kan brodera. Beroende på Embroidery Software så kan man kanske behöva ta bort den ursprungliga designen innan man sparar mallen som en stygnfil och sen kombinera ihop dem igen.  I Embrilliance kan jag göra så här.
Eftersom detta kommer att vara ett mycket långt inlägg så kommer jag att dela upp det i två delar och i nästa avsnitt jag kommer att visa dig den faktiska sömnaden av grytlappen och hur man hanterar den.

Now we have actually digitized the template itself. Save the design as a final BE file so you can change the Quilt motif. Then save the design as an embroidery file your machine can embroider. Depending on Embroidery Software, you may need to remove the original design before saving the template as an embroidery file and then combine them again.  In Embrilliance, I can do this.
As this will be a very long post I will divide it into 2 parts and in the next I will show you the actual sew out of the potholder and how to handle that.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  from fruBlomgren PIXIES, SANTA and RUDOLF 
BX font  Dutch Tulips from DESIGNS BY JUJU

Tuesday, November 21, 2017

When things don’t go as expected

Ibland blir saker inte vad man tänkt sig oavsett om det är livet, sömnad eller cyklar……
När jag cyklade till jobbet så känner jag plötsligt att det börjar dunka så fruktansvärt och det känns instabilt.
OK….stiger av cykeln och inser att jag fått punktering på bakdäcket. Inser också att jag har två val antingen vända hem vilket skulle göra mig totalt 40 minuter försenad (40 minuter att gå tillbaka och sedan via tåga) eller gå ytterligare 40 minuter. Jag valde det senare och jag såg ut som en snögubbe.
Sometimes things don't get what you expect whether it's life, sewing or bikes......
When I cycled to work so I suddenly feel that it starts pounding so terrible and it feels unstable.
OK.... rises off the bike and realize that I got puncture on the rear tire. Also realize that I have two choices either turn home which would make me a total of 40 minutes overdue (40 minutes to go back and then via train) or walk another 40 minutes.
Jag valde det senare och jag såg ut som en snögubbe.
I chose it later and I looked like a snowman.
Sen var det bara att gå hem igen på kvällen 1 timme och 10 minuter. Så vi kan väl sammanfatta att jag fick min dagliga motion.
Then it was just to go home again in the evening 1 hour and 10 minutes. So we can well sum up that I got my daily exercise.
Min ambition att lägga in avsnitt 3 av Christmas Magic får vänta till i morgon för nu är det däckbyte och handling som gäller.
My ambition to put in episode 3 of Christmas Magic may wait until tomorrow because now is time to fix the flat and do the weekly shopping.

Monday, November 20, 2017

Christmas Magic - 2

Tänk lite drygt en månad kvar till Jul – vad fort tiden går. Därför har jag påbörjat en massa julsaker. Såsom denna lilla jullika grytlapp.

Just imagine - a little over a month left until Christmas – how fast time is going. Therefore, I have started a lot of Christmas things such as this little Christmassy potholder.

Nu är det officiellt – natten mellan igår och idag så kom den första snön. Det var väldigt halt i morse. Men så konstigt är det ju inte det är ju faktiskt 20 November.
Now it's official – the night between yesterday and today the first snow came. It was very slippery this morning. But it is not so surprising as it is actually 20 November.

Jag har ju gjort denna grytlapp som nästan ITH – dvs jag gör ganska mycket men inte allt. Eftersom det är många som kanske har en maxvidd på sin broderbåge som är 150 mm så tänkte jag visa hur man med hjälp av sitt brodérprogram kan göra en mall som sedan förstoras.
An I've made this potholder as almost ITH – i.e. I do pretty much but not everything. Since there are many who may have a max width on their hoops that is 150 mm I thought I’d show how to use your Embroidery Software to make a template that is then enlarged.

Detta går ju att göra i de flesta brodérprogram som har en stygnsättningsmodul.
This can be done in most Embroidery Software that have a digitizing module.
Jag har gjort detta i Embrilliance Stitch Artist 3 samt även lagt till en BX font. Själva designen är en ”köpe-design”. Men jag har lagt till en quiltlinje i form av en väldigt rolig söm av pilar – jag tyckte den symboliserade tomten och Rudolf som far runt jorden fram och tillbaka på Julafton.

I have done this in Embrilliance Stitch Artist 3 as well as also added a BX font. The design itself is a "purchase design". But I have added a quilt line in the form of a very funny seam of arrows – I thought it symbolized the Santa and Rudolf that fly around the Earth back and forth on Christmas Eve.

Sedan har jag arbetat med Basting linjer. Hur jag gjorde detta ska jag visa er i mitt nästa inlägg.
Then I've been working with basting lines. How I did this I'll show you in my next post.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  from fruBlomgren PIXIES, SANTA and RUDOLF 

Sunday, November 19, 2017

Christmas Magic - 1


Nu är det kallt ute och idag kom de första snöflingorna. Bara ett kort tag inte så det la sig på marken men kallt är det och andra delar av Sverige har ju redan snö.
Idag har jag sytt lite olika småsaker, bland annat håller jag på med en grytlapp som jag tänkte göra på ett lite annat sätt för att se om man kan tänja på en ramstorlek som är 150 mm bred och få grytlappen att bli ca 200 mm bred. Ja, ja jag har en båge som är 200x200 mm – men det är ju kul att testa gränserna om ni förstår vad jag menar. Till min hjälp har jag haft Embrilliance och designen som jag syr är från FRUBLOMGREN. Men tycker ni att det ser ut som en juldesign? ;😊 Min första tanke när jag såg det var – men herregud Stenåldern är här hihi. Skämt å sido det kommer att bli en ljuvlig juldesign. Vänta bara….lite färg så ser man att det kommer bli de gulligaste renar.

Now it's cold outside and today the first snowflakes arrived. Just for a short while so it didn’t stay put on the ground but it is cold and other parts of Sweden already have snow.
Today I have sewn some different things, among other, I am doing a potholder that I thought to do in a little different way to see if you can stretch a frame size that is 150 mm wide and get the potholder to be about 200 mm wide. Yes, yes I have a hoop that is 200x200 mm – but it's fun to test the limits if you understand what I mean. To my help I have had Embrilliance and the design that I sew is from FRUBLOMGREN. But do you think it looks like a Christmas design? 😊 My first thought when I saw it was – but my God the Stone Age is here hihi. Just joking it will be a delightful Christmas design. Just wait and see....Some color and you will see the most cute little reindeers.

Ansiktena på tomtarna sys i en ansiktsfärg. Det finns många olika alternativ för detta. Jag tycker att det blir finast om man har en matt tråd. HÄR KAN NI LÄSA om de olika sorter jag har.
The faces of the gnomes are sewn in a face color. There are many different options for this. I think it will be nicest if you have a matte thread. HERE YOU CAN READ about the different varieties I have.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  from fruBlomgren PIXIES, SANTA and RUDOLF