Wednesday, July 12, 2017

Butterflies - 2


En applikation kan ju göras på flera sätt och man kan göra det väldigt enkelt eller så kan man göra det enligt konstens alla regler – vilka de nu är. Jag tycker nämligen inte det finns så mycket rätt och fel bara olika sätt att ta sig till samma mål. Man kan utgå ifrån en väldigt detaljerad bild eller så tar man en bild som ger konturer och fyller i resten med stygn. Det är en smaksak. Eftersom Premier+ Ultra innehåller så många funktioner så spelar det inte så stor roll.
An appliqué can be done in several ways, and you can do it very easy or you can do it according to the rules – whatever they are. I do not think there is so much right or wrong just different ways of getting to the same destination. You can start from a very detailed picture or a picture that gives outlines and fill in the rest with stitches. It is a matter of taste. Because Premier+ Ultra includes so many features it doesn't matter so much.
Nu kan jag tycka att eftersom jag kommer att placera stygnpunkterna manuellt så kan jag ju placera dem likaväl i bilddelen som i stygnsättningsdelen. Men bara för att visa er hur jag gjorde en färdig bild av en fjäril med hjälp av shapes i Draw Window så börjar vi med det. Sedan kan ni välja att använda den bilden eller den bild jag kommer att använda. Det är egentligen ingen större skillnad än att jag i Draw Window placerar punkterna och justerar så jag är nöjd medan i Precise Create så gör jag samma sak där 😊
Now I can say that because I am going to place the stitch points manually I can place them as well in the image part of the program as well as the Create windows. But just to show you how I made a complete picture of a butterfly using the shapes in the Draw Window we start with that, and then you can choose to use that image or the image I used. There are really no bigger difference than I in the Draw Window put the points and adjusted so I was happy with the result while in Precise Create I do the same thing there 😊


1. Börja med att öppna Premier+ Ultra och välj sedan Premier+ Create modulen. Jag brukar personligen avsluta Wizarden som kommer upp.
2. I menyraden väljer du Draw.
3. Välj bågstorlek genom att klicka på Hoop. Jag valde 200x200 mm eftersom jag avser att göra ett vidare projekt med fjärilen och då kan det vara bra att ha avpassat storleken redan från början. Ikonen för ”Hoop” hittar du antingen i ”Quick Acess Toolbar – högst upp till vänster – eller i View på Menyraden.
1. Open Premier+ Ultra and then select the Premier+ Create module. Personally I usually exit the Wizard that appears.
2. In the menu bar, select Draw.
3. Select the hoop size by clicking on the Hoop icon. I chose the 200x200 mm because I intend to make a further project with the butterfly and then it can be good to have adequate size already from the beginning. The icon for the "Hoop" can be found either in the "Quick Access Toolbar” – the top left – or in “View” on the menu bar.
4. Välj nu “Shapes”. Här väljer du motiv nr 73 – ”Butterfly”. Du kan välja om du vill utgå ifrån mitten eller ifrån ett hörn. Det gör du som du tycker är enklast och bäst. Jag utgick ifrån mitten denna gång och valde för rutan med krysset i mitten.
5. Dra en ruta som är ca 15-16 x 15-16 cm stor – eller de mått du vill ha. Nu kommer jag att spara den här bilden under namnet ”Fjärilskontur 160x160 mm”. Jag sparar den dels som en .edofil så jag kan fortsätta med stygnsättningen i morgon och dels som en 4QB (Drawing) fil.
6. Men vi fortsätter med denna bild och bara för att vi inte ska förstöra den första filen av misstag så gör vi ytterligare en ”spara som” men nu under namnet ”Hel bild av fjäril 160x160 mm”. Elller så väljer du valfritt namn. Fyll i mittendelen genom att med Polygon Draw sätta punkter runt kroppen på fjärilen. Avsluta med att högerklicka.
4. Now select the "Shapes". Select the motif # 73 – "Butterfly". You can choose if you want to start from the Center or from a corner. Do what you you think is the easiest and best. I assumed the Middle this time and chose the box with x in the middle.
5. Draw a box that is approximately 15-16 x 15-16 cm big – or the measurement you want.
6. But we will continue with this image, and just because we are not going to destroy the first file by mistake we make one more “save as” but now under the name "Butterfly full image 160 x 160 mm. Or choose a name of your choice. Fill in the middle part, with Polygon Draw. Put points around the body of the butterfly. Finish with a right-click.
7. Om linjen inte är rak markerar man objektet i Filmstrip och använder sedan Edit Nodes för att förbättra linjens kontur. Högerklicka när du är klar. Zooma gärna in där du har skarvar för att se att alla linjer är stängda.
8. Markera mittendelen och ställ markören däri. Högerklicka och välj nu en annan färg på linje och fyllnadsfärg. Klicka OK.
7. If the line is not straight, select the item in the Filmstrip, and then use the Edit Nodes to improve line contour. Click the right mouse button when you are done. Zoom into where you have joints to see that all the lines are closed.
8. Select the middle part and place the cursor in that. Right-click and select another color on line and fill color. Click The OK button.
9. Nu ska vi göra 3 cirklar i vardera vinge. Jag väljer shapes och sedan nr 2. I detta fall tycker jag det är lättast att använda den variant där krysset är i ena hörnet.
10. Gör 3 cirklar av olika storlek.
11. När du gjort 3 kan ju markera dessa och göra en copy paste. Spegelvända motivet och sedan flytta till andra vingen.
9. Now we'll make 3 circles in each wing. I select the shapes, and then # 2. In this case, I think it is easiest to use the variant where the x is in one corner.
10. Make 3 circles of different sizes.
11. When you have made 3 you can select these and do a copy/paste. Mirror the object and then move to the other wing.
12. Vill du kan du fylla cirklarna med färg precis som vi gjorde med mittendelen. Det väljer du själv.
13. Spara bilden dels som en “Drawing och dels som en .edo fil. I nästa avsnitt kommer vi att börja stygnsätta fjärilen.
12. If you want, you can fill the circles with color just as we did with the middle part. It’s up to you.
13. Save the image as a "Drawing” and as a .edo file. In the next section we will begin digitizing the butterfly.

Designs: Created in Premier+ Ultra Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment