Friday, July 14, 2017

Butterflies - 4


Nu ska jag visa er hur vi kan göra grunddesignen motsvarande version 1 vi gjorde i förra avsnitten med den andra bilden vi gjorde, dvs den vi bearbetade lite mer i Draw Window. Öppna därför den bilden och se till att du är i Precise Create.
Now I'll show you how we can do the design equivalent of version 1 we did in the previous section with the second image we did, i.e. the one we processed a little more in the Draw Window. Open the image and make sure that you are in Precise Create.
Avmarkera Fill och välj Running Stitch i Line. Vi börjar i mitten nedanför huvudet och går hela vägen runt till mitten i nederdelen. Kom ihåg ”ctrl” samtidigt som du klickar ger spetsiga punkter medan enbart ett klick ger runda linjer.
Clear the fill and select Running Stitch in Line. We start in the Middle below the head and goes all the way around to the Middle at the bottom. Remember "ctrl" while clicking gives only a click pointed points while giving round lines. 
Gör sedan likadant på andra sidan.
Then do the same on the other side.
Nu ska du ha en kontur som är öppen på mitten. Varför kommer du förstå senare.
You should now have an outline that is open in the middle. Why you’ll find out later.
Därefter infogar du ett nytt färgbyte. Nu ska vi emellertid utnyttja en del lite semiautomatiska funktioner i programmet. Gå därför till Quick Create. Ha fortfarande enbart Running Stitch valt. Välj nu på Quick Stitch och klicka inuti fjärilens kropp i mitten.
Then, insert a new color change. Now, however, we'll use some semi automated manual functions in the program. Therefore, go to Quick Create. Have still only Running Stitch selected. Now select the Quick Stitch and click inside the butterfly's body in the middle.
Nu kommer en rödturkos streckade linje upp samt en ruta med Color Tolerance. Klicka OK och du har nu en Running Stitch linje.
Now a red turquoise dotted line up as well as a box with Color Tolerance will appear. Click OK, and you now have a Running Stitch line.
Nu ska vi göra cirklarna på fjärilens vingar och vi infogar ett nytt färgbyte men är fortfarande kvar i Quick Create. Välj Quick Stitch och börja klicka inuti var och en av de 6 cirklarna. Tänk på ordning i detta fall kan du exempelvis välja denna ordning.
Now let's do the circles on the butterfly's wings and we insert a new color change but we are still in Quick Create. Select Quick Stitch and start clicking inside each of the 6 circles. Keep in mind the order in this case, you can select this order.
Det kommer likt när vi gjorde fjärilens kropp upp linjen för Color Tolerance och här klickar vi bara OK.
It will be like when we did the butterfly's body a line for Color Tolerance and here we just click OK.
Nu har du samma basversion av fjärilen som vi skapade från konturen I förra avsnittet. Allt är en smaksak hur man vill gå tillväga. Spara .edo filen – jag valde att kalla min Fjäril version 2. I nästa avsnitt ska vi börja bearbeta linjerna och jag ska visa hur många möjligheter programmet ger att från en Running Stitch linje ändra den och göra andra typer av linjer och fyllningar.
Now you have the same base version of the butterfly as we created from the contour in the last section. Everything is a matter of taste how you want to proceed. Save the .edo file – I chose to call mine Butterfly version 2. In the next section we'll start processing the lines and I'll show how many possibilities the program gives to change from a Running Stitch line to other types of lines and fills.

Designs: Created in Premier+ Ultra Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment