Sunday, July 16, 2017

Butterflies - 6


Öppna .edo-filen du sparade i förra avsnittet som Fjäril version 2.1 (vingar). Markera nu alla Running Stitch cirklar i Filmstrip och gör två stycken Copy/Paste, precis som vi gjorde på vingarna. Infoga ett färgbyte emellan var och en av de 3 grupperingarna av cirklar.
Open the .edo-file you saved in the previous section as a Butterfly version 2.1 (wings). Now select all the Running Stitch circles in the Filmstrip and makes two Copy/Paste, just as we did on the wings. Insert a color change between each of the three groupings of circles.

Högerklicka och välj Properties på den tredje gruppen cirklar. Högst upp ändrar du No Fill till Echo Fill och Running Stitch till Triple Stitch. Ändra Stitch Type till Triple Stitch och ändra Stitch Length till 1.7-1.8 mm.
Nu ska du har en grupp cirklar med Running Stitches som är placeringslinje. Ytterligare en grupp cirklar som består av Running Stitches och som är de stygn som fäster tyget. Samt en tredje grupp cirklar som syr fast tyget samt även gör en dekorativ fyllnad av cirklarna.
Right click and select Properties on the third group of circles. At the top, change the No Fill to Echo Fill and Running Stitch to Triple Stitch. Change Stitch Type to Triple Stitch and change the Stitch Length to 1.7-1.8 mm.
Now you'll have a group of circles with Running Stitches which are placement line. A further group of circles that consists of Running Stitches which are the stitches that attach the fabric (tackdown stitches). And a third group of circles which sews the fabric and also make a decorative filling of the circles.

Nu ska vi fylla fjärilen mittparti. Det gör vi genom att markera den Running Stitch i Film Strip som utgör fjärilen kropp. Högerklicka och välj Properties. Ändra No Fill till Pattern Fill och Running Stitch till Triple Stitch. I fliken Options så väljer du Pattern 69 eller annat valfritt mönster. I fliken Line sätter du längd till 2.0 på Triple Stitch.
Now let's fill the butterfly’s middle section. We do this by checking the Running Stitch in the Film Strip which forms the butterfly's body. Right-click and select Properties. Change No Fill to Pattern Fill and Running Stitch to Triple Stitch. In the Options tab, select Pattern 69 or any other pattern. In the tab Line, set the stitch length to 2.0 at Triple Stitch.

Slutligen ska vi göra fjärilens spröt och ögon. Infoga ett färgbyte.  Gå till Precise Create och avmarkera Pattern Fill och sätt Triple Stitch som Line. Sätt nu punkter som ett tänkt spröt. Högerklicka för att slutföra.
Finally, we make the butterfly's antennae and eyes. Insert a color change. Go to Precise Create and uncheck Pattern Fill and set Triple Stitch as Line. Put points to a supposed “antenna”. Right click to complete.

Markera antennen i Filmstrip och välj Properties. Sätt ner stygnlängden till 1.7-1.8 mm. Zooma in och justera punkterna.När du är nöjd gör du en Copy/Paste (i Home). Du kan behöva markera Box Select för att få antennen vald. Klicka på pilen för spegelvänd.
Select the mainmast in the Filmstrip and choose Properties. Way down the stitch length to 1.7-1.8 mm. Zoom in and adjust points. When you are satisfied, you do a Copy/Paste (in the Home). You may need to select Box Select to get the antennae chosen. Click on the arrow to mirror.

Flytta antennen till motsatt sida.
Move the antenna to the opposite side.

Välj nu Insert Lettering. Välj Fonten Traditional/Georgia 20-40mm/20 mm. Klicka på punkten.  Zooma ut och hitta punkten. I mitt fall hamnade den i nedre vänstra hörnet. Markera objekten för punkten i Filmstrip och tryck på Box Select. Zooma in och nu kan du flytta punkten. Sätt punkten så att den täcker den del av sprötet som ligger ovanpå mittenpartiet. Gör en Copy/Paste.

Now select Insert Lettering. Select the font Traditional/Georgia 20-40 mm/20 mm. Click on the dot.  Zoom out to find the dot. In my case it ended up in the bottom left corner. Select the objects for the point in the Filmstrip and press Box Select. Zoom in and you can now move the dot. Place the dot so that it covers the part of the antennae located on top of the middle section. Make a Copy/Paste.


Flytta den andra punkten. Nu ser ni att den täcker nedre delen av antennen så vi inte behöver ändra ordning på objekten. Ändra färg så även ögonen är svart om ni nu inte vill ha en annan färg.
Move the second dot. Now make sure it covers the lower part of the antennae so we do not need to change order of the objects. Change color so the eyes are black as well if you do not want a different color.

Det vi nu slutligen ska göra är att gå igenom Film Strip och se att vi har alla objekt vi behöver och att de sys i rätt ordning. Det som är bra med detta är att om vi exempelvis glömt att göra en Copy/Paste på cirklarna på vingarna och enbart skulle ha Echo Fill så kan vi lägga till detta genom att markera de objekten och sen göra Copy/Paste. Sen lägger vi till färgbyten och ändrar Properties på de cirklarna till en vanlig Running Stitch. Likaså om vi skulle vilja ändra ordning på nåt objekt så kan vi bara markera det samt dess tillhörande färg och dra till ”rätt plats” i Film Strip.
1. Placering linje – separat färg
2. Linje som syr fast tyget – separat färg
3. Langettsömmen – separat färg (svart)
4. Pattern Fill för fjärilens kropp – separat färg
5. Placeringslinje för Cirklarna – separat färg
6. Linje som syr fast tyget för cirklarna – separat färg
7. Echo Fill för alla cirklar – separat färg
8. Spröten för fjärilen huvud – separat färg (svart)
9. Ögon till fjärilen – separat färg (svart)
Spara nu designen som en .edo fil under valfritt namn. Exempelvis Fjäril slutversion. Exportera sedan filen till ett broderiformat din maskin syr i.

What we are now finally going to do is go through the Film Strip and see that we have all the items we need and that they are sewn in the correct order. The good thing about this is that for example, if we forget to do a Copy/Paste of the circles on the wings, and would only have Echo Fill we can add to this, select the objects and then do the Copy/Paste. Then we add colour changes and change the Properties on the circles to a plain Running Stitch. Likewise, if we would like to reorder some object we can just select it and its associated color and drag it to the "right place" in the Film Strip.
1. Position line – separate color
2. Line sewing fabric (tackdown) – separate color
3. Ladder stitch (appliqué stitch) - separate color (black, I chose Triple Stitch)
4. Pattern Fill for the butterfly's body - separate color
5. Placement line of Circles – separate colour
6. Line sew fabric circles (tackdown) – separate colour
7. Echo Fill for all circles – separate color
8. Antennae on the butterfly head – separate color (black)
9. Eyes of the butterfly – separate color (black)
Now save the design as an .edo file under any name. For example, Butterfly final version. Export the file to an embroidery format your machine sew in.

Designs: Created in Premier+ Ultra Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment