Saturday, August 5, 2017

Believe in “Fairy Magic” Potholder - 1

Det är roligt med ”Challenges” och under de senaste dagarna har det varit en med féer – ”Fairy Magic” - i en Facebook klubb jag är med i. Den tog slut i går vid midnatt. Detta var en inspirations-challenge där vi skulle se vad vi kunde skapa med tre fria designs vi fick. Det är jättekul eftersom det ofta är små challenges där man får skapa och även få inspiration av vad andra skapar.
It is fun with "Challenges" and the last few days it has been one with fairies – "Fairy Magic" - in a Facebook Club I belong to. It ended yesterday at midnight. This was an inspiration challenge where we would see what we could create with three free designs we received. It's great because there are often small challenges where you can create and also get inspired by what others create.
Förutom de handdukar jag visade igår så bestämde jag mig för att göra en (ni kan väl aldrig gissa 😊) grytlapp. Ja, jag vet att jag är tjatig, men jag älskar grytlappar. Jag använder dem som underlägg för kastruller och ugnsformar, som vanliga grytlappar och som prydnad i köket. Därför går det åt en del. Tycker ni inte att blommorna liknar fe-klänningar?
Besides the towels I showed yesterday so I decided to make a (you can never guess 😊) potholder. Yes, I know I repeat myself, but I love potholders. I use them as coasters for pans and oven dishes, like regular potholders and as ornaments in the kitchen. Therefore I use quite a lot of them. Don't you think that the flowers look like fairy-dresses?
Men som med allt jag gör vill jag att det ska finnas ett syfte. Nu fick jag en idé – jag brukar ju för det mesta sy mina grytlappar i min 200x200 mm båge (vad skulle jag göra utan den 😊) men så tänkte jag – det är ju många som kanske inte har den bågen eller kan sy det måttet men som kanske har en båge som är exempelvis 240x150 mm som i-och-för-sig är en väldigt bra storlek.
But as with everything I do, I want there to be a purpose. Now I got an idea – I mostly make my pot holders in my 200 x 200 mm hoop (what would I do without it 😊) but I thought – there might be many who may not have that size of hoop och can sew that size but have a hoop that is 240x150 mm , for example, that in-and-of-itself is a very good size.
Den design jag tänkt sy är denna med en applikationsfé, och den ska pryda en grytlapp som ska vara 200x200 mm. Det vi nu ska göra är att vi ska tänka lite utanför ramarna. Storleken på denna design är cirka 140x190 mm så den ryms i min båge som är 150x240 mm.
The design I will embroider is this appliqué fairy, and it's supposed to embellish a Potholder to be 200 x 200 mm. What we are now going to do is we're going to think a little outside the box. The size of this designs is approximately 140x190 mm so it will fit in the 150x240 mm hoop.
Egentligen behöver man ju bara sy denna design och sedan lägger man ihop vadd och ett tyg på baksidan och skär en fyrkant. Jätteenkelt men jag har svårt att skära rakt även med en sådan här linjal som i-och-för-sig underlättar mycket.
You could really just sew the design and then add together the batting and fabric on the back and cut a square. Really simple but I have a hard time cutting straight even with a ruler that is in-and-of-itself helps a lot.
Men varför inte ta all hjälp man kan få av ett Embroidery Software. Har ni tänkt på att det finns många områden vi kan använda vårt Embroidery Software till? Jag har tidigare visat att ni kan använda det till layout. Men nu ska vi ”rita raka linjer” samt ”referenslinjer”. Ni kommer att förstå vad jag menar när denna blog-serie är färdig.
Jag börjar med att infoga designen och ser till att den är centrerad (nu visar jag exemplen med fiktiva former istället för designen). Här får jag brodera den på höjden eftersom det är enda möjligheten att utnyttja måttet 200 mm i en riktning.  Här använder jag Embrilliance – men det här funkar i alla software. De flesta software har en funktion att lägga till en Basting Line – har man inte det finns sådana att ladda ner eller så gör man enkelt en sådan av lite längre Running Stitches. Eftersom jag har en båge som är 150x240 mm och jag vill att min grytlapp ska vara 200x200 mm så kan jag ju inte göra som jag brukar - bara sätta en Basting Line runt ramens storlek eller en kvadrat gjord på Running Stitches. Däremot kan jag utnyttja funktionen att sätta en Basting Line runt min design och sedan ändra storlek på den så att den blir 150x200 mm. Nu tänker ni säkert - jamen, du sa ju att den skulle vara 200x200 mm. Jo, förvisso men min båge är ”bara” 150x240 mm så vi kommer att tackla detta på ett lite annorlunda sätt – vi ska tänka utanför ramarna.
But why not take all the help you can get from an Embroidery Software. Have you thought of that there are many ways in which we can use our Embroidery Software? I have previously shown that you can use it for layout. But now we will "draw straight lines" as well as "reference lines". You will understand what I mean when this blog series is complete.
I start by inserting the design and making sure it is centered (now I show the examples with fictional shapes instead of the design). Here I embroider it rotated in height because it is the only way to take advantage of the measure 200 mm in one direction. Here I use Embrilliance - but this works in all software. Most software has a feature to add a Basting Line – if you do not have it there are free to download, or you can easily do one yourself from of Running Stitches. Because I have a 150x240 mm hoop and I want my potholder to be 200x200 mm, I cannot do as I usually do - just put a Basting Line around the hoop area or a square made from Running Stitches. However, I can use the feature to put a Basting Line around my design and resize it to 150x200 mm. Now I am sure you are thinking - but you said it would be 200x200 mm. Yes, sure but my hoop is "just" 150x240 mm so we will tackle this in a slightly different way - we'll think ”outside the box”.
Nu ska jag infoga en Basting Line runt min design. Ni kommer se att måttet på denna inte är 200x200 mm utan något helt annat. Beroende på software (eller design ni valt) ska ni nu förstora eller förminska denna. I Embrilliance som jag visar bilder på här går jag via Objects och markerar Basting linjen. (En annan bra sak är att man kan låsa olika objekt i Objects panelen).  Nu ändrar ni måttet för X value for Size och Y value for Size . Ni kommer se ett mått och det ska ni ändra så att det är 150x200 mm.  Ni kan behöva låsa upp Scale Proportionally för att få det att bli det mått ni vill. Bry er inte om det blir någon millimeter mindre eller större. Det är inte direkt kärnfysik 😊 Jag byter också färg på denna till en jag inte använt tidigare.
Now I'm going to insert a Basting Line around my design. You will see that the measurement on this is not 200x200 mm but something completely different. Depending on the software (or design you selected), you should enlarge or reduce this. In Embrilliance as I display images here I go through Objects and select the Basting line. (Another good thing is that you can lock different objects in the Objects panel). Now you change the dimension for X value for Size and Y value for Size. You will see a measure and you will change that so it is 150x200 mm. You may need to unlock Scale Proportionally to make it the measure you want. Do not worry if it gets a millimeter smaller or bigger. It is not directly nuclear physics 😊 I also change color on this to one I have not used before.
Den linjen/rektangeln kommer att sy fast tyget för ovansidan med vadden (som tål värme) på mellanlägg eller ett tunt bomullstyg i brodérbågen. Detta innebär att den ska ligga på position nummer 1. Därefter sys designen. Nästa steg blir att vi ska lägga på en tunn vadd på baksidan samt tyget för baksidan. Det måste också sys fast och därför ska vi skapa ytterligare en basting Line. Vi kan antingen kopiera den vi har eller så skapar vi helt enkelt en ny. Det som händer då är att vi får en ny Basting Line i svart som den vi bytte färg på tidigare och den ligger nu på plats 1. Markera den, högerklicka och välj sedan Move Last.
Nu ska du ha en ordning som ser ut som följer.
1.   Gul Basting Line
2.   Designen med alla ingående färger ( jag skriver bara den som ett objekt här)
3.   Svart Basting Line

The line / rectangle will sew the fabric for the top fabric with the batting (resistant to heat) on the stabilizer or a thin cotton fabric in the embroidery hoop. This means that it should be in position number 1. Then the design is sewn. The next step is to put on a thin batting on the back and the fabric for the back. It must also be sewn and therefore we will create another basting line. We can either copy the one we have or just create a new one. What happens then is that we get a new Basting Line in black like the one we changed color earlier and it is now in place 1. Select it, right-click and then select Move Last.
Now you should have a scheme that looks as follows.
1.   Yellow Basting Line
2.   Design with all objects and colors (I'm just writing it as an object here)
3.   Black Basting Line

Nästa steg blir att hålla ihop de två tyglagren och vadden med ett quiltmotiv. Antingen kan ni infoga en stippling som jag beskrivit i det här blogginlägget. Däremot finns i Embrilliance ett stygn som jag inte sett i något av mina andra software nämligen Sashiko – jag gör som när jag visade hur jag lade till stippling runt designs. Jag utnyttjade funktionen i Stitch Artist 3 att kunna lägga till en Outline runt designen och sedan göra den till en Sashiko linje. Jag ska leka lite mer med inställningarna och se om jag kanske ska göra stygnen lite längre nästa gång. Men som man säger – ”I like”. 
Jag markerar själva designen och väljer sedan ”create an outline from stitches on the page” (fast jag har ju bara valt designen). Sen går jag till Inflate objects och sätter ett avstånd på ca 3 mm. Ni väljer naturligtvis avstånd själv. Ni kan behöva kryssa i ”remove holes” beroende på design. Välj Run och på Type i Properties väljer jag Sashiko.
The next step is to put together the two fabric layers and the batting with a quilt motif. Either you can insert a stippling like I described in this blog post. On the other hand, Embrilliance has a stitch that I have not seen in any of my other software, Sashiko - I do as I described when I added stippling around designs. I utilized the feature of Stitch Artist 3 to be able to add an outline around the design and then make it into a Sashiko line. I'll play a little more with the settings and see if I might make the stitches a bit longer next time. But as you say - "I like".
I mark the design itself and then choose "create an outline from stitches on the page" (though I have just chosen the design). Then I go to Inflate objects and set a distance of about 3 mm. Of course you choose the distance yourself. You may need to tick in "remove holes" depending on the design. Choose Run and on Type in Properties, I choose Sashiko.

Som ni ser så blev det ett hopp stygn. Men det är så fantastiskt med funktionen att ändra start och stoppunktens position så det gör vi. Nu ska vi bara markera Sashiko linjen och dra den längst ner i Object så att den sys sist.
As you can see, there was a jump stitch. But it's so amazing to be able to change the start and stop position so we do that. Now, just mark the Sashiko line and drag it towards the bottom of the objects so that it sews last.

Nu ska du ha en ordning som ser ut som följer.
           1.        Gul Basting Line
           2.        Designen med alla ingående färger (jag skriver den som ett objekt)
           3.        Svart Basting Line
           4.        Sashiko quilt linjen
Nästa gång visar jag er hur nu syr färdigt grytlappen samt hur jag får området som är 200x150 mm att bli 200x200 mm 😊.

You should now have an order that looks as follows.
           1.        Yellow Basting Line
           2.        Design with all the colors (I just write it as one object here)
           3.        Black Basting Line
           4.        Sashiko quilting line
The next time I’ll show you how to finish the potholder and how I get to the area that is 200 x 150 mm to be 200 x 200 mm.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren in her FACEBOOK CLUB for the “LET'S HAVE SOME MAGIC” challenge
Fabrics mainly from Tilda but also IKEA
Embroidery Software used – Embrilliance including Stitch Artist (SA3)

No comments:

Post a Comment