Thursday, August 10, 2017

Playing with words and shapes


I morse fick jag för mig att bara sitta och leka lite med text och shapes i Embrilliance. Det är utmärkt att lära sig genom att prova, göra fel, ändra osv.
Att fylla former med ord är något som på senare tid blivit populärt och därför ville jag testa och se hur lätt eller svårt det var i Embrilliance. Jag har använt de fonter som finns i programmet samt några bx fonter jag köpt. Dessutom har jag även använt Stitch Artist (jag har SA3) för att göra en backstitch running stitch runt stjärnan samt även fyllt 2 små stjärnor. Ett litet råd jag vill ge er innan jag visar hur jag gjorde är - att spara Working file (be filen) med olika versionsnummer om ni skulle göra något fel - så behöver ni bara gå tillbaka ett litet steg.
This morning I just sat and played around a bit with the text and shapes in Embrilliance. It is great to learn by trying, making mistakes, change, etc.
Filling shapes with words is something that more recently become popular and therefore I wanted to test and see how easy or difficult it was in Embrilliance. I have been using the fonts that are available in the program as well as some bx fonts I bought. In addition, I have also used Stitch Artist (I have the SA3) to do a backstitch running stitch around the star as well as a fill of 2 small star. A small piece of advice I would give you before I show how I did is . save the Working file (be file) with different version numbers if you do something wrong  - then you just need to go back one small step. 

Jag började med att i Stitch Artist infoga en stjärna från Merge Designs from the Library. Jag förstorade den till en storlek jag tyckte var bra. Den kommer senare att bli en back stitck linje.
I started by inserting a star from Stitch Artist from Merge Designs from the Library. I enlarged it to a size I thought was good. It will later be a back stitch line.
Därefter bestämde jag mig för att använda ordet STAR i versaler. Nu är det bara att börja att leka och experimentera. Jag tycker att här finns ina rätt eller fel – det är konstnärligt skapande 😊. Jag började att skriva STAR och flyttade den till ena hörnet. Här är texten bara på en rak linje.  Därefter markerade jag bokstav för bokstav och ändrade storlek för att forma dem enligt spetsen på stjärnan. Här kan ni se ett exempel på steg för steg. (Klicka på bilden så ser ni den större)
1.   Texten kommer in i en storlek
2.   Man markerar bokstav för bokstav och kan då förstora, förminska, rotera och flytta.
3.   Här förminskas S för att passa in vid spetsen
4.   Därefter går man vidare till T
5.   Här förstorar jag T. Sen går man vidare bokstav för bokstav.
Then I decided to use the word STAR in capital letters. Now, just start playing and experimenting. I think there is no right or wrong - it's artistic creation 😊. I started writing STAR and moved it to one corner. Here, the text is only on a straight line. Then I marked letter by letter and resized to shape them according to the tip of the star. Here you can see an example step by step. (Click on the picture and you'll see it larger)
1. The text comes in one size
2. You select letter-by-letter and can then enlarge, reduce, rotate and move.
3. Here, S decreases to fit in at the tip
4. Then proceed to T
5. Here I enlarge T. Then you proceed to letter by letter.

Här ser ni de olika funktionerna på varje bokstav jag använde mig av.
Here you can see the features of each letter I used.

Nästa steg är en annan font med samma text. Den passar jag in under R och låter vara i samma storlek. Man kan alltid gå tillbaka och justera föregående ord och dess bokstäver i efterhand.
The next step is another font with the same text. I fit it under R and let it be the same size. You can always go back and adjust the previous words and its letters afterwards.
Det tredje ordet använde jag mig av MGM fonten i Quick Style och ändrade storlek på vissa bokstäver och vred lite på vissa
The third word I used was the MGM font in Quick Style and changed the size of some letters and rotated a bit on some
Det fjärde ordet fick ”ramla” längs linjen längst ner. Ord behöver inte vara raka här ser det ut som både T och framför allt A ska pressa sig igenom passagen under STAR i mitten. 
The fourth word got "fallen" along the line at the bottom. Words don’t have to be straight here it looks like both T and above all A are trying to push themselves through the passage under STAR in the middle. 
Det som är bra är att man kan ändra och prova fonter. Kanske skulle jag vilja ha en i en running script då skulle det se ut så här. Det är väldigt lätt att ändra och prova sig fram.
What's good is that you can change and try fonts. Maybe I would like one in a running script then it would look like this. It is very easy to change and try out.
Det femte ordet använde jag mig av vertikal Quick Style och passade in det där det får plats.
The fifth word I used was using vertical Quick Style and fit in where it takes place.
Sjätte ordet blir en Running Script font och här förstorar och förminskar jag samt roterar en aning och flyttar upp och ner.
The sixth word becomes a Running Script font and here I enlarge and decrease as well as rotate slightly and move up and down.

Slutligen finns två små hålrum och där infogar jag 2 små stjärnor ifrån Merge Designs from the Library - dessa fyller jag med en vanlig fyllyta. Jag gör egenligen bara en.
Finally, there are two small cavities, and I insert 2 small stars from Merge Designs from the Library - I fill them with a regular fill stitch. I'm actually just doing one.
Sedan gör jag en copy/paste och förminskar lite.
Then I make a copy / paste and reduce a bit.
Slutligen blir linjen för stjärnan en running stitch linje i form av back stitch. Nu går du över designen och ser om du ev behöver drar ut den yttre stjärnans linjer lite eller förminska några bokstäver. Spara slutfilen både som working file (be fil) och som design fil. Jag ska definitivt leka lite mer med bokstäver.
Finally, the line for the star becomes a running stitch line in the form of back stitch.Now you go over the design and see if you may need to pull out the outer star's line a bit or reduce some letters. Save the final file, both as a working file (be file) and as a design file. I'll definitely play a little more with letters.
Facts about designs/fabrics etc.:
Design created in Embrilliance using both built in fonts as well as bx fonts plus Stitch Artist (I have SA3)

No comments:

Post a Comment