Tuesday, August 1, 2017

”What’s there to be afraid of” or making a Garden Flag - 2

Här ser ni den layout jag gjort. Jag har använt Embrilliance olika delar inklusive Stitch Artist (jag har SA 1-3). Jag började med att göra en ”fiktiv ram” som var 300mmx400mm i Preferences.
Sedan så gjorde jag texten – inget märkvärdigt det var från en bx-font. Jag ville ha en tydlig och läsbar font.
Därefter skapade jag enkla blommor genom att använda mallarna i Stitch Artist (jag har SA 1-3) – Merge design from the Library.
Innerdelen av blommorna gjordes på samma sätt fast här använde jag en cirkel.
Sedan kopierade jag och klistrade in och flyttade blommorna som fick bli i olika storlek runt texten.
Blommorna fyllde jag sedan med en ganska neutral fyllyta. Jag satte bara elementen där jag tyckte att de såg bra ut - ingenting matematiskt eller vetenskapligt med det 😊.
Here you can see the layout I made. I have used Embrilliance different parts including Stitch Artist (I have SA 1-3). I started by making a ”fictional hoop" which was 300x400 mm in the Preferences.
Then I made the text – nothing fancy, it was from a bx-font. I wanted to have a clear and visible font.
Then I created some simple flowers by using the templates in Stitch Artist (I have SA 1-3) – Merge design from the Library in Embrilliance.
The inner part of the flowers was similarly done although here I used a circle.
Then I copied and pasted and moved the flowers that had to be of different sizes around the text.
The flowers I had filled with a fairly neutral fill patterna. I just put the elements where I thought they looked nice – nothing mathematical or scientific about that 😊.

Nu hade jag en utgångspunkt. Jag hade lätt kunnat använda min 200x260 mm båge men eftersom jag ville visa er att det inte är så förskräckligt svårt så valde jag att ta 150x240 mm bågen. Som ni ser så är den bågen alldeles för liten för att räcka till broderiet. Även om jag vänder den horisontellt.
Now I had a starting point. I had easily been able to use my 200x260 mm hoop but because I wanted to show you that it's not so terribly difficult, I chose to take the 150x240 mm hoop. As you can see the hoop is way too small to cover the embroidery. Even if I turn it horizontally.
Det första jag så var att broderiet var aningen för stort för att få plats i 240 mm horisontell bredd därför gjorde jag en 10% förminskning. Embrilliance gör ett väldigt bra jobb i dessa fall, men som med all editering gör man det ”på egen risk” – man ska vara medveten om att alla broderier är inte lämpade för förstoring/förminskning.
Nu har jag ett broderi som är 240x337 mm. Det innebär att jag inte kommer undan med mindre än 3 sk hoopings. Jag har försökt illustrera detta med de tre rektanglarna även om det inte är skalenligt.
The first thing I noticed was that the embroidery was slightly too big to fit in 240 mm horizontal width, therefore I did a 10% reduction. Embrilliance does a very good job in these cases, but as with all editing do you do it "at your own risk" – you should be aware that all designs are not suitable for enlargement/reduction. 
Now I have an embroidery which is 240x337 mm. It means I don't get away with less than 3 hoopings. I have tried to illustrate this with the three rectangles even if it is not to scale.

Det enklaste är att öppna den båge man ska använda och flytta runt broderiet och se var man vill ”splitta det”. Försök att hitta områden där du inte behöver gå igenom massa stygn och dela mitt i en fyllytan. Här ser ni min första del. Det som är viktigt sedan är att man infogar någon form av ”placeringslinje” eller alignment mark som det heter på engelska. 
The easiest is to open the hoop to use and move around the embroidery and see where you want to "split it". Try to find areas where you don't have to go through lot of stitch and split in the middle of a fill area. Here you see my first part. It's important then is to insert some kind of "alignment line" .
Embrilliance har mycket föredömligt sådana. Annars är det inte värre än att man gör det själv. En annan sak som är viktigt att tänka på är att det alltid är 2 alignment marks som ligger identiskt på varandra. Jag har använt linjer och försök att använda så långa linjer som möjligt. Jag förlängde de linjer jag använde från Embrilliance ”bibliotek” eftersom jag gärna vill ha dem i proportion till bågen. Jag skulle med facit på hand gjort dem ännu längre för jag fick vara extra noggrann vid ihopsättningen av linjerna.
Embrilliance has very exemplary ones. Otherwise it is no worse than to do it yourself. Another thing that is important to keep in mind is that it is always 2 alignment marks that are identical to each other and exacly on top of eachother. I have been using lines and try to use such long lines as possible. I extended the lines I used from Embrilliance "library" because I would like to have them in proportion to the hoop. I might with hindsight on hand made them even longer because I had to be extra careful during the assembly of the lines.
Så för den första delen avslutar vi med en linje. Samma linje ska sedan finnas med som första objekt i del nummer 2. Del nummer 2 måste även ha en linje i slutet eftersom vi har en tredje del som ska sys. 
So for the first part we end with a line. The same line should then appear as the first item in the part number 2. Part number 2 must also have a line at the end because we have a third part to be stitched. 
Den linjen ska också inleda och finnas med i del 3. Det var väl inte så svårt eller hur? Det som sedan händer är att man "klipper ut" eller kopierar varje del med korresponderade alignment lines och sparar som en "del design".
Här finns ett jättebra inlägg om hur man splittar och videon som nämns är faktiskt superbra. Egentligen har det inte så mycket med software att göra utan mer att man förstår hur man ska dela, hur man fogar samman delarna och i vilken ordning de ska sys. Samt att man naturligtvis är väldigt noga. I mitt nästa avsnitt ska jag visar hur jag syr ut flaggan.
That line will also start and be included in part 3. It was not so difficult, right? What then happens is that you cut out or copy each part with its corresponding alignment lines and save as a "design part". 
This is a great post  on how to split and the video mentioned is actually great. Actually, it has not so much with the software to do rather that one understanding how to split, how to join together the elements and the order in which they will be sewn. And that one of course is very precise. In my next post I'll show how I sew out the flag.

Facts about products used:
Embrilliance Software (including Stitch Artist) used for splitting and creating flowers and lettering.

No comments:

Post a Comment