Wednesday, August 2, 2017

”What’s there to be afraid of” or making a Garden Flag - 3

Hur syr man då ut ett splittat broderi? Ja det finns säker väldigt många metoder och meningar om hur man ska göra, vad man ska använda för mellanlägg och vad som är rätt eller fel. Nu ska jag visa er hur jag gjorde. Jag säger inte att det är rätt eller fel eller bästa sätt att göra det men det fungerar för mig. Sen beror det ju lite på var man bor och hur lätt det är att få tag på olika typer av mellanlägg etc.
Jag använder mig av vanligt rivbart mellanlägg och limstift. Ett litet mini-strykjärn är också användbart. Likaså en strykbräda som har metallbotten med ”hål” samt knappnålar och en bra lampa.
Jag börjar med att spänna rivbart mellanlägg i min 240x150 mm broderbåge. 
How do you sew a split embroidery? Well, there is sure a great many methods and opinions about how to do that, what stabilizer to use and what is right or wrong. Now I'm going to show you how I did. I'm not saying it's right or wrong, or the best way to do it but it works for me. Since it depends a bit on where you live and how easy it is to get different types of stabilizers etc. 
I use plain tear away stabilizer and glue stick. A small mini-iron is also useful. Similarly, an ironing board that has metal base with "holes" and pins and a good light. 
I start by hooping the tear away stabilizer in my 240x150 mm hoop.

Sedan printar jag ut pappersmallar på de olika broderidelarna. I vissa fall kan man klara sig med den första och i andra fall får man printa ut alla och limma ihop. Varför man behöver en pappersmall till att börja med är för att passa in första delen om man nu inte har en väldigt stor bit tyg så man inte bryr sig om man måste klippa bort en massa. Men när väl första delen är sydd tar placeringslinjerna hand om resten.
Then I print out templates of the different embroidery parts. In some cases you can get by with the first and in the other cases you have to print all and glue together. Why you need a template to begin with is to align the first part if you do not have a very large piece of fabric so you don't care if you have to cut away a lot. But once the first part is sewn the placement lines takes care of the rest.

Jag brukar alltid sy en basting ram för att hålla fast tyget på mellanlägget samt se till att det ligger still.
I always sew a basting frame to hold the fabric on the stabilizer and make sure that it is still
Första delen sys och avslutas med en placeringslinje/alignment line. Jag skulle rekommendera att göra linjen så lång som möjligt för då har ni en längre sträcka att få inpassning på. Ta nu ut arbetet ut bågen men klipp eller riv inte bort mellanlägget. Ni kan ta bort det som är nedanför den första placeringslinjen men lämna en liten marginal. Det kan också vara ide att pressa/stryka tyget lite.
The first part is sewn and finished off with an alignment line. I would recommend making the line as long as possible - then you have a longer distance to get the fitting. Now take the work out of the hoop but do not cut or tear away the stabilizer. You can remove that which is below the first placement line but leave a small margin. It can also be the ide to press/iron the fabric a bit.

Spänn nytt mellanlägg i bågen och sy nu den första placeringslinjen direkt på mellanlägget och utan övertråd om din maskin tillåter det. Den placeringslinjen är en exakt kopia av den som syddes sist i första delen och är placerad på precis samma ställe.
Hoop new stabilizer in the hoop and sew the first placement line directly on the stabilizer - without thread in the needle if your machine allows - the placement line is an exact copy of the one that was sewn at the end of the first part and is located in the same place.

Här ser ni att jag markerat var början och slutet av perforeringen är.

Here you can see that I checked where the beginning and end of the perforations are.

Sedan använder jag knappnålar som jag sticker in i motsvarande start och stopp på den första sydda delen.
Then I use pins that I insert in the corresponding start and stop in the alignment line on the first sewn part.

Jag stryker limstift runt området för placeringslinjen och lite på andra ställen av mellanlägget också.
I put glue stick around the area of the placement line and some other places of the stabilizer as well.

Sedan så passar jag in de bägge nålarna i motsvarande punkter på mellanlägget. Var noggrann när du gör detta. Jag står vi min strykbräda och kan då trycka ner nålarna i ”botten” så att säga. Sedan fingerpressar jag och stryker ut tyget på mellanlägget. Låt det torka några minuter. Har man ett ministrykjärn kan man försiktigt bara ställa ner det och stryktorka limmet på olika ställen i bågen. Jag brukar dessutom använda ett bakplåtspapper av teflon över bågen så skyddar det. Stryk inte i plasten på bågen!

Then I fit the two pins into the corresponding points of the line sewn on the stabilizer. Be careful when you do this. I use my Ironing Board and press down the needles in the "bottom" so to speak. Then I finger press and smooth out the fabric on the stabilizer. Let it dry for a few minutes. If you have a mini iron you can gently just set it up and down and iron dry the glue on different spots in the hoop. I also tend to use a baking sheet of teflon over the hoop as it protects. Do not iron on the plastic of the hoop!

Fäst gärna med några knappnålar och ta sedan arbetet till maskinen. Börja med en ny Basting ram och sy sedan den andra delen. Den avslutas med en placeringslinje/alignment line.
Fasten with a few pins and then take the work to the machine. Start with a new basting frame and then sew the second part. It ends with an alignment line.

Upprepa proceduren med att ta bort arbetet ur bågen, spänna nytt mellanlägg, stryka på tyget, sy ny placeringslinje på mellanlägget och placera arbetet för den tredje och sista delen på samma sätt som ovan. Nu är det klart. Inte var det så svårt? Inget att vara rädd för så även om du inte har de största bågarna så kan du ändå sy stora saker.
Repeat the procedure by removing the work from the hoop, hoop new stabilizer, iron on the fabric,  sew the new placement/alignment line on the stabilizer and place the work for the third and final installment in the same way as above. Now it is finished. What’s there to be afraid of? So you see, even if you don't have the biggest hoops, you can sew the big things.
Facts about products used:
Embrilliance Software (including Stitch Artist) used for splitting and creating flowers and lettering.

No comments:

Post a Comment