Sunday, September 10, 2017

Bitten by the Hexagon Bug - 2


Jag lovade igår att visa er hur jag förvandlade denna hexagonblomma till en söt liten duk med linnetyg på ovansidan och bomullstyg på baksidan. Lite påminner mig duken om ett kugghjul – men å andra sidan vet jag inte vad jag tänkte mig när jag la till tyg. Det är ofta så när jag skapar att det blir lite som det blir under själva processen – spännande.
I promised yesterday to show you how I transformed this hexagon flower to a cute little table cloth with linen fabric on top and cotton fabric on the back. It reminds me a bit about a gear – but on the other hand, I did not have a clear view of the finished result when I added to the fabric. It is often the case when I create it will be a bit as it gets during the process itself – exciting.Jag använde en fri design från en Facebook-klubb jag är med i.
I used a free design from a Facebook-Club I belong to.

Linnetyget på framsidan är från IKEA och även bommullstyget på baksidan. Sedan använde jag quilt-tyger från Tilda som jag köpte på rea i somras samt ett bomullsband också det från Tilda-serien. Ja, och så lite Vliesofix för att tygbitarna ska sitta bra på plats.
The Linen fabric on the front is from IKEA and the cotton fabric on the back as well. Then I used quilting fabrics from Tilda which I bought on sale last summer as well as a cotton band also from Tilda series. Yes, and then a little fusible web for the fabric pieces to sit comfortably in place.

Jag ville inte ha en alltför stel duk så jag valde att enbart spänna linnetyget som jag stärkt och strukit innan i min 200x200 mm båge. Jag har en tygbit som var lite drygt 300x300 mm.
I didn't want a too stiff table cloth so I chose to hoop only the linen fabric which I starched and pressed in advance in my 200 x 200 mm hoop. I have a piece of fabric that was slightly more than 300 x 300 mm.

Därefter hade jag ”preparerat” designen i Embrilliance Embroidery Software genom att markera en av de färger som är en Appliqué Position (eller placeringslinje för applikationen) och sedan i Edit valt select by color. Där blev alla de objekt som skulle bli Appliqué Position valda och jag kunde ändra på alla samtidigt. Därefter så gjorde jag en cut (ctrl+x) och sedan en klistra in (ctrl+v). Nu var alla dessa linjer grupperade och jag kunde markera det objektet och välja move first. Detta gjorde att alla Appliqué Position linjerna nu låg som objekt nummer 1 i designen.
Sedan gjorde jag likadant med färgen som var Appliqué Material (den söm som fäster tygbitarna som lagts på placeringslinjen). Att jag gör så här beror på att jag redan från början bestämt att jag inte vill lägga på tyg på klassiskt maner, sy en söm som fäster tyger och sedan klippa. Naturligtvis kan man sy denna söm och låta ordningen vara som den är, det är helt en smaksak. Denna ”gruppering” lade jag som objekt nummer 2. Man kan ju vänta att flytta upp och sedan markera alla om de ligger i rätt ordning sist och sedan välja Move First vilket gör att de flyttas till plats 1 och 2. Sen var det som var kvar som det skulle vara.

Därefter så skriver jag ut de delar jag ska klippa ut som applikationer genom att markera objektet Appliqué Position. Innan jag trycker på print så gick jag in i Preferences - Printing och markerade Mirror. Detta för att mallarna ska blir spegelvända eftersom jag kommer att fästa dem på baksidan av tyget. Detta är bara en så bra funktion och även att man direkt kan välja och markera de delar man vill skriva ut. Men glöm inte att ställa tillbaka efter att ni skrivit ut så inte alla efterkommande utskrifter blir spegelvända.


Then, I had "prepared" the design in Embrilliance Embroidery Software by selecting one of the colors that was to be Appliqué Position (or the placement line for application) and then in the Edit I selected the select by color. Then all the items that would be blocks of Appliqué Position were selected and I could change them all at once. Then I made a cut (ctrl + x) and then a paste (ctrl + v). Now, all these lines were grouped and I could select the object and choose Move First. This meant that all blocks of Appliqué Position lines now was object number 1 in the design.
Then I did the same with blocks of colors that would be the Appliqué Material (the seam that attaches the fabric pieces placed on the placement line). Why I do this is because I decided from the outset that I do not want to add to the fabric in a classical manner, i.e. sew a seam that attaches the fabric and then cut. Of course one can sew this seam and let the order be as it is, it is entirely a matter of taste. This "grouping", I put as item number 2. You can wait to move up, and then select all if they are in the right order and then choose Move First, which means that they will be moved to position 1 and 2. Then there was that was retained as it would be.
Then I print out the parts I'll cut as appliqué pieces by selecting the object blocks of Appliqué Position. Before I press print I went into Preferences-Printing and selected Mirror. This is so that the templates will be mirrored because I will attach them to the back of the fabric. This is just such a great feature and also that you can directly select and highlight the part you want to print. But don't forget to set it back after you printed it out so not all subsequent printouts will be mirrored.


Jag använder ett ”Vliesofix” liknande material som fäster applikationsbitarna på tyget utan papper så för att stryka på detta på baksidan av tyget använder jag ett bakplåtspapper av teflon. Detta ”Vliesofix” liknande material är lite klibbigt när det är lite varmt så kopieringspappret jag skrivit ut mallarna på fäster bra och temporärt.
As I use a fusible web like material that attaches the appliqué pieces on the fabric without paper on the back of the fabric, I use a baking sheet of teflon. This fusible web like material is a bit sticky when it is a bit warm so the photocopy paper of the printed the templates attaches good and temporarily.

Det första som händer när jag satt bågen i maskinen är att alla placement lines (position lines) sys. Här kan ni se detta.
The first thing that happens when I put the hoop in the machine are that all placement lines (Position Appliqué lines) are sewn. Here you can see this.

När detta är sytt tar jag bågen ur maskinen och fäster sedan hexagonbitarna på linjerna. Sen pressar jag lätt så de fäster och sätter tillbaka bågen i maskinen. Nu hoppar jag över nästa steg och går direkt på langettsömmen.
When these are sewn, I take the hoop out of the machine and then attach the cut out hexagon pieces in the sewn areas. The I press lightly so they attach and reattach the hoop in the machine. Now I skip the next step and go directly to the “ladder stitch” seam (the appliqué stitch).

Till den använder jag en av de bomullstrådar jag köpte på Stoff & Stil. Funkade jättebra och blev precis så matt och fin som jag ville.

To that, I use one of the cotton threads I bought at Stoff & Stil. Worked really well and were just as matte and nice as I wanted to.


Slutligen sys skalbaggen. Där gjorde jag faktiskt applikationen på traditionellt sätt genom att placera tygbiten och sy linjen som fäster tyget och sedan klippa. Det funkar bra det också. Ibland är den metoden att föredra speciellt om det är en satinsöm inblandad. Men för langett är förklippta bitar med ett ”Vliesofix” liknande material suveränt, i mitt tycke. 


Finally, the beetle is sewn. Here I actually did the appliqué in the traditional way by placing the fabric and sew the line that attaches to the fabric and then cut. It works good too. Sometimes that method is preferable especially if it's a satin stitch involved. But for ladder stitches the pre-cut pieces with a "fusible web" like material is much better, in my opinion.

När broderiet är klart så tar man bort bågen från maskinen och klipper bort eventuella hoppstygn. Jag stryker tyget för att få bort märkena från bågen.
When the embroidery is done I remove the hoop from the machine and cut away any jump stitches. I iron the fabric to remove the marks from the hoop.

Därefter tar jag min långa Patchwork linjal och mäter 4 cm från varje ”sida” på hexagonernas ytterkanter. Jag använder en penna där bläcket går bort om man styker på det. Det blir en hel del linjer 😊. Jag ritar på baksidan så jag ser linjerna när jag sedan ska sy.
Then I take my long Patchwork ruler and measure 4 cm from each "side" of the hexagon’s outer edges. I use a pen where the ink goes away if I use the heat of an iron. There will be a lot of lines 😊. I draw on the back so I can see the lines when I should sew.

När det är klart mäter jag även ut en mittlinje. Efter denna ska vi lägga ett bomullsband och det är viktigt att vi får det rakt.
When it is complete, I also measure out a middle line. After this we will add a cotton ribbon, and it is important that we get it straight.

Sedan placerar jag den räta mot räta på hexagonen och fäster med tejp bitar.
Then I put the right sides together on the hexagon and attach with tape pieces.
Ovanpå det ett naturfärgat bomullstyg för baksidan av duken. Nu är detta samma på bägge sidor annars blir det räta mot räta här också.

On top of that a natural colored cotton fabric for the back of the table cloth. Now, this is the same on both sides, otherwise it will be right sides together here as well.

Jag är noga med att bomullsband och tyg ligger helt spänt och slätt. Därefter är det bara att sy en raksöm längs de ritade linjerna. När det är klart så pressar man lätt och klipper med en taggsax runt den sydda linjen. Se till att inte klippa av remsornas ändar i vardera sidan utan klipp tyget enkelt där.
I make sure that cotton ribbon and fabric is taut and smooth. Then you just have to sew a straight stitch along the drawn lines. When it's finished, you press lightly and cut around the sewn lines with a pair of pinking shears. Make sure not to cut the ends of the ribbon on each side but cut the fabric layers separately.

Nu känner man var bomullsremsan ligger och mitt på den gör man en liten markering och sedan klipper man upp ett snitt på kanske 5-10 cm. Därigenom vänder man duken och petar ut kanterna.

Now we feel with the finger where cotton ribbon is located and in the middle of that we make a slit and cut about 5-10 cm in the cotton fabric. Through that slit the table cloth is turned inside out. Poke out the edges.

Se till att alla kanter är raka och snygga. Jag använde en chopstick till ändamålet. Stryk sedan.
Make sure all edges are straight and neat. I used a chopstick for this purpose. Then press.


Slutligen vänder vi bomullsremsan till baksidan och placerar den rakt så den täcker snittet.
Finally, we turn the cotton strip to the back and put it straight so it covers the cut.

Man kan limma remsan med textillim eller så använder man ett fållband som jag gjorde.
You can glue the Strip with textile glue or use a hemming tape as I did.

När du stryker fast remsan vill du kanske ta en liten bit i taget så att du är säker på att det blir rakt.
When you iron the cotton strip, you might want to take a little bit at a time so that you are sure that it is straight when glued to the fabric.


Så där – nu är min duk färdig. I mitt tycke blev en jättefin och jag är jättenöjd med den.

So there - now my table cloth is finished. In my opinion it turned out beautifully and I am delighted with it.

Facts about designs/fabrics etc:
Designs  fruBlomgren in her Facebook club
Main Fabric: Linen fabric AINA from IKEA, Cotton fabric and fusible hemming tape also from IKEA
Tilda quilt fabrics
“Fusible web”  from M-broderiting

6 comments:

 1. Very unique and pretty, Lotta. Your tutorials (and shopping) are so inspiring.

  Judie

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you Judie nice of you to say that :-)

   Delete
 2. Jättesöt duk! Jag gillar skalbaggen :) och idén med bandet på baksidan var så bra!

  ReplyDelete
 3. Tack för din medverkan på Visa och Berätta måndag!!Kram Bambi

  ReplyDelete