Tuesday, September 5, 2017

When the moon….- 2

Hur gjorde jag då denna dörrkrans? Som jag berättade igår så fanns en del utmaningar.
1. Hur broderar man räven i mitten av en styrolitkrans även om den är lindad med remsor av säckväv – det är ju ändå ett hål i mitten.
Lösning: Jo man stygnsätter en liten quiltad cirkel. Inspirationen fick jag egentligen när jag tittade på de små tygmärken jag sydde i helgen och satte upp på toalett- och tvättstugedörren.
2. Hur syr jag månen av guld mylar-folie när det inte finns något fyllmönster i applikationen? Risken är ju att folien bara perforeras och faller ut
Lösning: Jo, man ändrar ordningen på färgerna i designen så att månen som applikation sys allra först på tyg och vadd. Det kommer att bli lite buckligt men det tycker jag bara ger en viss charm. Därefter sys den quiltade cirkelplattan och fäster i samma process även mylar-folien med ett rutmönster.
How did I do this door wreath? As I told you yesterday, there were some challenges.
1. How do you embroider the fox in the middle of a Styrofoam circle even though it is wrapped with burlap strips - it is a hole in the middle.
Solution: Yes, you stitch a small quilted circle. I got the inspiration when I looked at the little fabric marks I sew this weekend and sat up on the foor of the toilet and laundry room.
2. How do I sew the moon of gold mylar foil when there is no fill pattern in the appliqué? The risk is that the foil is perforated and drops out
Solution: You change the order of the colors in the design so that the moon as an appliqué sews first on the fabric and batting. It will be a bit embossed, but I think I only give a certain charm. Then, the quilted circular plate is sewn and, in the same process, also attaches the mylar foil to a square pattern.
Det första jag gjorde med denna design var att förminska den en aning så att den skulle få plats i styrolitkransens öppning. Det var dock en väldigt liten del som den förminskades. Därefter så gick jag  in i Density Repair Kit och satte projektet till Quiltat. Detta för att minska påverkan av stygn på folien. Det man får tänka på är att se till att man markerar vissa objekt som ”position eller material” så att de inte tas bort som några överlappande stygn.

Att stygnsätta en cirkel i Stitch Artist (jag har SA 3) är inte svårt. Börja att bestämma hur stor du vill ha cirkeln. Du bör i alla fall ha den lika stor som öppningen och nån centimeter till. Sedan kan man alltid klippa utanför den sydd linjen. Den storlek på broderbåge man har kan ju också sätta gränser.
Öppna Stitch Artist genom att kicka på Create ikonen. Välj Library och välj cirkeln. Här har jag en båge som är 150 mm bred och jag kan då göra cirkeln i det måttet. När jag gjorde min prototyp blev den bara drygt 130 mm vilket gjorde att jag fick sy en sicksack lite drygt en centimeter utanför och klippa efter den. Men det fungerade bra det också.
The first thing I did with this design was to reduce it slightly so that it would fit into the opening of the styrofoam wreath. However, it was a very small part as it was reduced. Then I went into the Density Repair Kit and put the project to Quilted. This to reduce the impact of stitches on the foil. What you should keep in mind is to make sure you select certain items as "position or material" so that they are not removed as some overlapping stitches.
Stitching a circle in Stitch Artist (I have SA 3) is not difficult. Start determining how big you want the circle to be. In any case, you should have the same size as the opening and an additional centimeter. Then you can always cut outside the sewn line. The size of the hoop you have can also set limits.
Open Stitch Artist by clicking the Create icon. Select Library and select the circle. Here I have a hoop that is 150 mm wide and I can then make the circle that way. When I made my prototype, it was just over 130 mm which made me sew a zigzag just over a centimeter outside and cut it. But it worked well too.

Klicka sedan på freestanding or quilted fill. Ändra Pattern till Single och ändra Density till 8 mm. I mitt fall hade jag 10 mm men så här i efterhand inser jag att jag kunde nog gått ner till 8 mm. Stygnlängden satte jag till 3 mm. Glöm inte att använda Tie stitches.
Then click on freestanding or quilted fill. Change Pattern to Single and change Density to 8 mm. In my case I had 10 mm but afterwards I realized that I could probably have gone down to 8 mm. I set the stitch length to 3 mm. Do not forget to use Tie stitches.

Gör nu en copy/paste och markera den kopierade delen och gör om till en Run. Den ändrar jag sedan till en Double type. Denna quiltade bottenplatta i form av en cirkel kommer nu att användas till att sy Mr Fox som tittar på månen och sedan fästas bakom styrolitkransen med knappnålar.


Now make a copy / paste and select the copied part and convert to a Run. I then change it to a Double type. This quilted bottom plate in the form of a circle will now be used to sew Mr. Fox looking at the moon and then attached behind the Styrofoam wreath with pins.


Vad gäller själva broderiet så ska vi nu ändra ordning på de olika färgerna/delarna.
1.   Först ska månen sys. Klipp försiktigt  bort folien lite utanför den sydda linjen av månen.
2.   Därefter sys själva quilt-mönstret och cirkeln
3.   Sedan sys designen som den var avsedd
När vi syr detta så spänner jag ett bomullstyg i min brodérbåge. Sedan lägger jag på vadd och ett linnetyg. Jag bryr mig inte om att broderiet syns på baksidan. Om din maskin har en ”baste funktion” dvs tråckelstygn som sys runt själva bågens eller designens ytan använda gärna den. Börja med att sy positionslinjen för månen och lägg på Mylar-folien och sy sedan fast den med linjen som syr fast ”applikations tyget”. Klipp försiktigt  bort folien lite utanför den sydda linjen av månen.

As for the embroidery itself, we will now change the different colors / parts.
1. First, the moon is sewn. Carefully cut the foil slightly outside the sewn line of the moon.
2. Then sew the quilt pattern and the circle
3. Then sew the design as it was intended
When we sew this I'm hooping a cotton fabric in my hoop. Then I put on batting and a linen fabric. I do not care that the embroidery is visible on the back. If your machine has a "baste function", i.e., basting stitches sewn around the actual surface of the hoop or design, please use it. Start by sewing the position line for the moon and put on the Mylar foil and then sew it with the line stitching "application fabric". Carefully cut the foil slightly outside the sewn line of the moon.
Därefter sys  den quiltade cirkeln.
Then sew the quilted circle.
När designen är klar så kan man beroende på storlek behöva sy en sicksacklinje någon centimeter eller två utanför den quiltade cirkeln för att ha tillräckligt med material att fästa i styrolitringen.
When the design is complete, you can need to sew a zigzag line a centimeter or two outside the quilted circle to have enough material to attach to the steering ring.

Därefter är det bara att dekorera kransen på valfritt sätt. Jag tyckte jag hade varit ordentlig med båge nålar och lim men talgoxarna tyckte annorlunda. När jag kom hem så satt bara en kotte kvar – resten hade de glatt pickat ner under dagen berättade min man. Nu är det bara att limma fast dem ännu mer  kanske även linda fisklina runt dem 😊
After that, just decorate the wreath in any way. I thought I had been well prepared with pins and glue but the tits seemed to think different. When I got home, there was only one cone left - the rest had they been picked up during the day, my husband. Now it's just glueing them even more maybe even wrap a fishing line around them 😊
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  FANTASTIC MR FOX from fruBlomgren
Wreath made from Styrofoam wrapped in burlap strips

No comments:

Post a Comment